Pressmeddelande: Imam-skandalen i Sverige: En existentiell kris för demokratin

Pressmeddelande

Imam-skandalen i Sverige: En existentiell kris för demokratin

I maj i år grep den svenska säkerhetstjänsten Säpo sex muslimer, varav fyra imamer, som de satte i förvar hos Migrationsverket med anledning att de skulle utgöra hot mot rikets säkerhet. I början av sommaren kom Migrationsöverdomstolens beslut om att de sex muslimerna ska utvisas. I slutet av sommaren tog regeringen över ärendet efter att beslutet överklagades. I slutet av oktober kom regeringens beslut om att samtliga ska utvisas från Sverige. Inom en vecka efter regeringens beslut släpptes de sex muslimerna fria eftersom utvisningen inte kunde genomföras i nuläget.

I upp till sex månader satt de sex muslimerna frihetsberövade utan att få veta skälet. Säpo:s agerande har varit högst hemlighetsfullt i sedvanligt manér. Nu har regeringen fattat beslut utan att de sex muslimerna har fått möjlighet att veta vad som ligger dem till eller att värja sig mot anklagelserna! Migrationsöverdomstolen konstaterar: ”Den utredning som finns i ärendet och som kommit domstolen till handa, är visserligen inte särskilt konkret beträffande den verksamhet som läggs NN till last.”

Man skulle kunna tro att detta sker i en polisstat, likt Syrien eller Egypten, där människor döms utan rättvis rättegång och fråntas sina grundläggande rättigheter. Inte att det skulle ske i Sverige som slår sig för bröstet om mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper. Anne Ramberg, generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund, kritiserar processen: ”Det måste vara så att Säpo ska kunna vidta åtgärder mot individer som utgör hot mot landet, men i detta fall är det avsaknad av all rättssäkerhet och av insyn. Beviskraven är oerhört låga. Som det är nu är det väldigt otydligt… Man måste komma ihåg att det handlar om tilltron till hela systemet.”

Farsen fortsätter i och med att inte ens beslutande myndigheter får se Säpos hela bevisunderlag! Allt detta har några försökt rättfärdiga med att Säpo:s arbete är sekretessbelagt. Frågan infinner sig: Är Sverige en rättsstat eller polisstat?

Sedan den 11 september 2001, har regeringar i västvärlden använt terrorism som förevändning för att kränka och till och med omintetgöra människors rättigheter och hänge sig åt intrång i deras privatliv genom avlyssning och andra metoder, som påminner om Sovjetunionens arbetsmetoder.

Denna utveckling berör alla människor i Sverige och inte enbart muslimerna. Idag faller muslimer offer för den illavarslande utvecklingen, men imorgon drabbar den gemene man. Att stå handfallna är inget alternativ!

Bortsett från regeringens utvisningsbeslut, som inga bevis på har framställts för befolkningen, är de sex muslimerna inte dömda för något brott eller gjort sig skyldiga till något som motiverar utvisning. Trots ogrundade påståenden om att de sex muslimerna skulle ha extrema åsikter eller ha (haft) IS-sympatier, är det inget brott i Sverige. Till och med Säpochefen Klas Friberg sa i Aktuellt den 29:e augusti: ”Det är inte förbjudet att ha extrema åsikter.”

Sverige åberopar yttrandefrihet men när det kommer till muslimer så (under)gräver man den och andra friheter just för att ”klämma åt muslimen”… Läget har nu förvärrats efter det att stridslystna politiker gått in och börjat kräva att de sex muslimerna ska låsas in på obestämd tid och utvisas till möjlig tortyr och död.

De allsköns entusiaster av utvisningen av de sex muslimerna liknar i sin iver de förislamiska araberna som formade sina avgudar av dadelmassa. Men när hungern hann ifatt dem, slukade de sina idoler. Idag slaktas västvärldens sekulära heliga kor ögonskenligt och på löpande band.

Muslimerna är inte blinda och kan genomskåda manipulation och skrämselpolitik. Vi vet att de sex muslimerna särbehandlats just för att de är muslimer. Det är inget nytt att Islam och muslimer är under angrepp. Men muslimerna håller Islam kärt och vägrar låta sig underkuvas. Muslimerna är stolta över Islam och kommer aldrig att byta ut sina islamiska värderingar mot sekulära värderingar som ger näring till rasism och tyranni!

Hizb ut Tahrir Skandinavien – Mediekontoret

12 november 2019