Förståndet

Förstånd eller intellekt är ett och samma ting. De är alltså olika beteckningar för samma sak. Förstånd kan syfta på dels tänkande, dvs. tänkandeprocessen, dels med tänkandeprodukten, dvs. de resultat man har framkommit till, som betydelse. Förståndet har inget eget organ man kan hänvisa till, utan det är en komplex process som består av den […]

Hizb ut-Tahrir

Det råder inga tvivel om att den islamiska Ummah har degraderats från den ställning den har åtnjutit de senaste 13 århundradena. Degraderingen omfattade alla tänkbara områden; det andliga, intellektuella, juridiska, politiska, industriella, vetenskapliga etc. Orsakerna är flera: 1. Upphävandet av muslimernas rätt till ijtihad (att anstränga sig till det yttersta för att komma till Allahs […]

Demokrati

Demokrati är att grekiskt ord ursprungligen: “demos” (folk) och “kratos” (styre). Demokrati betyder alltså folkstyre i den bemärkelse att det är folket – allenast – som innehar rätten att lagstifta sina egna lagar och förordningar samt bilda sina egna uppfattningar (dvs de tankar de är övertygade om och som därför dirigerar deras handlingar), seder och […]

Den sanna livsåskådningen

Det enda man ska använda för att komma fram till den sanna livsåskådningen är inte känslorna, utan intellektet. Anledningen är att känslor är subjektiva och kan leda människan till exempelvis dyrkan av avgudar som är byggda och formade av människor, och som varken skapar, rör sig, skyddar sig (om någon vill välta omkull eller tillintetgöra […]

Hur kolonialismen förstörde kalifatet

Måndagen den 3 mars 1924 vaknade världen av nyheten om att Mustafa Kemal i Turkiet officiellt hade avskaffat kalifatet. Denna natt blev den sista kalifan Abdul-Mejid II instuvad i en bil med en resväska fylld med kläder och pengar för att gå i exil från Turkiet och aldrig mer återvända. Detta var hur 1342 års […]

Koranens mirakel

Koranens urprung Den islamiska ´aqidah är en intellektuell livsåskådning som erbjuder korrekta och allomfattande svar på mänsklighetens grundläggande frågor. Att förstå denna ´aqidahs intellektuella grund är obligatoriskt för varje muslim. Om en muslim inte har gjort intellektuella betraktelser kring sin ´aqidah, kommer det att visa sig att personen bara följer några antaganden, istället för att […]

Tro och Utveckling

Mänskligheten utvecklas genom tänkande. Den viktigaste faktor, som påverkar våra handlingar i livet, är de idéer som vi tror och bär på. Utan idéer, så driver man mållös, från den ena situationen till den andra, väntande på att saker ska hända, istället för att själv ta initiativ till handling och utveckling. Människan behöver få en […]

Identitet & Lojalitet

I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn. Allt lov och pris tillkommer Allah som har stärkt oss med Islam, hedrat oss med Iman och förärat oss med vår mästare Mohammads profetskap, må all frid och välsignelse vare med honom. Jag vill gärna inleda med en fråga. En fråga som borde vara enkel, men som tyvärr […]

Förhållandet till icke-muslimerna

Jag vittnar att det inte finns någon annan gud förutom Allah, som har rätten att lagstifta och förtjänar att dyrkas, och jag vittnar att Mohammad är Allahs sista budbärare och profet. Den korta trosbekännelsen (shahadah), som jag inledde med, är i själva verket det som skiljer muslimen från icke-muslimen. Den ena är övertygad om den, medan […]

Behovet av budbärare

Den islamiska livsåskådningen (´aqidah) är en väldefinierad uppsättning idéer om människan, livet och universum. Denna ´aqidah behandlar den första och den mest grundläggande idén som leder människan till en specifik väg ifråga om livets affärer. Det är exempelvis nödvändigt att denna ´aqidah adopteras genom en intellektuell och upplyst undersökning av människans liv. Den ska inte […]